سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم مهرتاش – دانشجوی سابق کارشناسی
داود بخشی – استادیار
نسرین طاهری شیوا – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
انسیه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی

چکیده:

در این مطالعه برخی خصوصیات کیفی شامل کل مواد جامد محلول TSS ، اسید کل TA و اسیدیته PH عصاره و نیز میزان برخی فلاونوئیدها از جمله کاتچین و کوئرستین درگوشت و پوست میوه ازگیل در دو نوع وحشی و اهلی تعیین شده اند نتایج نشان داد که اسید کل و مقدار کاتچین گوشت و پوست نوع وحشی از نوع اهلی بیشتر است اما مقدار مواد جامد محلول در نوع اهلی بیشتر از نوع وحشی است همچنین مقدار کوئرستین درگوشت نوع اهلی از گوشت وحشی بیشتر است ولی مقدار کوئرستین در پوست نوع وحشی بیشتر از پوست نوع اهلی است مقایسه میزان این ترکیبات در پوست و گوشت نشان داد که مقدارکاتچین و کوئرستین در گوشت نوع اهلی بیشتر از پوست آن بود اما در نوع وحشی مقدار کاتچین در گوشت بیشتر از پوست ان ولی مقدار کوئرستین در پوست نوع وحشی بیشتر از گوشت بود.