سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی سیدآقامیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبداله محمدی –

چکیده:

خشکی از جمله تنش های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان اثر م یگذارد. به منظور تعیین عامل های توجیه کننده خصوصیات مورد بررسی در 28 ژنوتیپ جو زراعی آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در سال زراعی 1388 انجام شد. در این تحقیق 13 صفت زراعی از قبیل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن 100 دانه، قطر ساقه، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، طول ریشک، طول پدانکل، طول بذر و قطر بذر مورد بررسی قرار گرفتند. در شرایط نرمال تجزیه به عامل ها بر اساس تجزیه به مؤلفه های اصلی و چرخش وریماکس نشان داد که پنج عامل در مجموع 05 / 72 درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه نمودند. عامل اول، دوم و سوم به ترتیب با توجیه 83 / 22 ، 56 / 19 و 29 / 11 درصد از واریانس داد هها به ترتیب به نام عامل عملکرد، وزن سنبله و مشخصات بذر نامگذاری شدند. در شرایط تنش شش عامل شناسایی شد که در مجموع 23 / 79 درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه نمودند. عامل اول، دوم و سوم به ترتیب با توجیه 24 / 24 ، 85 / 17 و 99 / 11 درصد از واریانس داد هها به ترتیب به نام عامل مشخصات بذر، وزن سنبله و عملکرد نامگذاری شدند. با توجه به درصد تنوعی هر یک از عامل ها، در شرایط نرمال عوامل عملکرد و وزن سنبله و در شرایط تنش عوامل مشخصات بذر و وزن سنبله از اهمیت بسزایی در برنامه های به نژادی جو برخوردار بوده که می توان تقویت صفات درون این عام لها را توصیه نمود