سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راحیل آبانگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
علی ملکی – استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد
نیما جمشیدی – استادیارگروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

مجموعی شانه واحد عملکردی است که منجر به حرکت بازو می شود. این واحد شامل ترقوه، کتف، استخوان بازو، مفاصل ارتباط دهنده و ماهیچه هایی است که آن را به حرکت در می آورد. استفاده از مدل های بیومکانیکی می تواند درک درستی از حرکات را برای پیش بینی آسیب های شانه در وضعیت و شرایط بارگذاری مختلف ارایه کند. هنگام کار با ماشین های کشاورزی در هدایت فرمان، با استفاده از اهرم ها و دنده های مختلف، نیروهای متفاوتی به دست و شانه ی راننده اعمال می شود، که می تواند باعث بروز بیماری با کاهش دامنه حرکات آن گردد. بررسی بیومکانیک شانه با استفاده از روش های عکس برداری و هندسه آناتومیکی، می تواند سینماتیک و مکانیک اتصال و تماس در مفصل را ارزیابی کرده و مدل را تحت شرایط مختلف بارگذاری و نیروهای ایجاد شده تجزیه و تحلیل نمود. این مدل ها الگویی از فعالیت های اسکلتی و گشتاور مفاصل را پیش بینی می کند. دراین مطالعه مروری برنتایج حاصل از تحلیل های بیو مکانیک روی مجموعه ی شانه صورت گرفته که با مطالعه ی تحقیقات انجام شده می توان الگوهای فعالیت اسکلتی را با توجه به وضعیت و نیروهای وارده بر دست در طراحی شغل هایی چون اپراتور ماشین های کشاورزی برای بهبود عملکر، ارایه نمود. ضرورت انجام مطالعه ی مروری روی مجموعه ی شانه، بررسی وضعیت های مختلف، سینماتیک، رفتار و عملکرد آن با روش های بیو مکانیکی است، به خصوص در شرایط خاص کار با ماشین های کشاورزی که اپراتور اغلب در شرایط نامناسب ارگونومی فعالیت داشته و یا احیانا با بارهای شدید روبرو می شود.