سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه ت
محمدرضا چایی چی – دانشیار دانشگاه تهران
مجتبی توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مریم غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر برخی واکنش های رشدی سورگوم به کادمیوم و باکتری های محرک رشد ، آزمایشی گلخانه ای در قالب طرح فاکتوریل 2 فاکتوره با طرح پایه کاملا تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که طول ساقه و ریشه، وزن خشک ساقه وریشه، تعداد برگ و قطر ساقه به طور معنی داری تحت تاثیر کادمیوم قرار گرفت. اما تاثیر باکتری ها با وجود اینکه تا حدی سبب افزایش رشد بخصوص در صفاتی مثل طول ریشه گردید، از لحاظ آماری معنی دار نبود. همچنین اثر متقابل کادمیوم*باکتری بر قطر ساقه و تعداد برگ معنی دار بود