سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدغلامرضا موسوی – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
محمدجواد ثقه الاسلامی – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده:

یافتن گیاهان مقاوم به شوری در مراحل مختلف رشد می تواند راهی مناسب در جهت افزایش بهره وری از آب های شور باششد. پاسخ گیاهان مختلف در مرحله جوانه زنی به شرایط شوری نیز می تواند متفاوت باشد. به منظور بررسی اثر شوری بر ویژگی های جوانه زنی کاسنی (Cichorium intybus L.) و مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط نور و تاریکی دو آزمایش مجزا به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط ژرمیناتور انجام شد. نتایج نشان داد ویژگی های جوانه زنی کاسنی تحت تاثیر نور قرار نگرفت. اما طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر مرزه در شرایط نور نسبت به تاریکی افزایش قابل ملاحطه ای داشت. شوری نیز سبب کاهش قابل ملاحطه ویژگی های جوانه زنی مرزه شد. درصد جوانه زنی به عنوان یک پارامتر مهم از 81/3 در تیمار شاهد به 15/3 در تیمار 12EC رسید. اثر متقابل نور و شوری بر ویژگی های جوانه زنی مرزه معنی دار بود. طول گیاهچه، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر مرزه در تاریکی تحت تاثیر شوری قرار نگرفت ولی در شرایط نور شوری سبب کاهش معنی دار آنها شد.