سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیف اله کیاچهارباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید وزان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فواد مرادی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج
مرتضی سامدلیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

اسید آبسزیک( ABA ) وسیتوکنین( CK ) علاوه بر تنظیم فرایند های مرتبط با پیری در شکل گیری قدرت منبع و مخزن نقش اساسی دارند. این تحقیق به منظور بررسی اثرات مصرف خارجی این دو تنظیم کننده رشد با غلظت 100 میکرو مولار در 9 سطح : 1 – شاهد- Ck -2 در زمان ظهور سنبله Ck -3 در 14 روز بعد از ظهور سنبله ABA -4 در زمان ظهور سنبله ABA -5 در 14 روز بعد از ظهور سنبله. Ck -6 در زمان ظهور سنبله و ABA در 14 روز بعد از ظهور سنبله ABA -7 در زمان ظهور سنبله و Ck در 14 روز بعد از ظهور سنبله ABA -8 در هر دو زمان. Ck – 9 در هر دو زمان، بر برخی خصوصیات در مراحل رشد دانه در سال زراعی 88 – 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکراراجرا گردید. نتایج نشان داد که عملکرد دانه ، وزن هزار دانه به طور معنی داری تحت تاثیر مصرف خارجی این دو تنظیم کننده رشد گیاهی قرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه مربوط به مصرف خارجی سیتوکنین در زمان ظهور سنبله بدست آمد . بالاترین وزن هزار دانه مربوط به مصرف خارجی سیتوکنین در زمان ظهور سنبله واسید آبسزیک در 14 روز بعد از ظهور سنبله مربوط می شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که، محلول پاشی سیتوکنین در زمان ظهور سنبله بیشترین تاثیر مثبت را بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه در مقایسه با سایر تیمارها داشت