سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمشید سلطان محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب گروه مهندسی اپتیک و لیزر
کاظم جمشیدی قلعه –
حسین مسئله دان –

چکیده:

دراین مقاله تولید هارمونیک دوم با درنظر گرفتن تغییرات فاز و وجود جذب درتمامی امواج برهمکنش کننده در یک ساختار متناوب بررسی شده است تقریب شدیت ثابت به جای دامنه ثابت برای موج اصلی اعمال شده است که درنظر گرفتن همزمان عدم جورشدگی فازی و اتلاف درمحیط را امکان پذیر می سازد نتایج نشانمیدهد که طول همدوسی دامنه ها به شدت پمپ بستگی دارد می توان شدت پمپ ی را یافت که ضریب بهره تبدیل فرکانس اصلی به هارمونیک دوم را بیشینه می کند برای افزایش بیشتر بهره تبدیل استفاده از ساختار متناوب پیشنهاد می شود فرمولبندی های لازم ارایه شده وابستگی ضریب بهره تبدیل به پارامترهای مختلف محیطها بصورت گرافیکی نشان داده میشوند