سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا پودینه – کارشناس ارشد مدیریت
حمید یزدانیان – دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی ادارک پیامدهای بی عدالت اداری در سازمان ها انجام شده است . در همین راستا با استفاده از روش قضاوتی هدفمند تعداد 142نفر از مدیران دستگاه های مختلف در سطوح عالی، میانی و عملیاتی انتخاب شدند و با توجه به دامنه تجارب و فرآیندها ی موجود برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و باز استفاده گردیده، داده های لازم نیز بر مبنای مشاهدات، تجربه ها و میزان ادارک آنان از پیامدهای بی عدالتی در محیط کار در دو بعد درونی (پیامدهای نگرشی) و بیرونی(پیامدهای رفتاری) استخراج گردیدند . نتایج پژوهش نشان داد که بی عدالتی سازمانی منجر به کاهش تعهد سازمانی، بیگانه شدن از شغل ، کاهش بهره وری و عملکرد شغلی، بروز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی، عدم رضایت شغلی و رضایت مشتری ، بی هویتی سازمانی و ترک خدمت گردد .