سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین رستمی منجزی – کارشناس ارشد معماری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

چکیده:

همواره اقلیم به عنوان عاملی مهم زندگی بشر را تحت تأثیر قرار میدهد، نگاهی گذرا به معماری بومی مناطق مختلف ایران، حکایت ازشناخت خصوصیات محیطی، به خصوص اقلیمی پهنهای متنوع ایران، چاره اندیشی هوشمندانه نیاکان ما برای استفاده هر چه بیشتر از مواهب طبیعی و مقابله با مشکلات و ناهنجاریهای اقلیمی – محیطی آن دارد. معماری بومی یزد، شهری که واجد ارزش، هویت معماری و شهرسازی و از نقاط شاخص استان یزد میباشد دقیقاً منطبق با شرایط محیطی و اقلیمی بوده و دارای هویت خاصی در منطقه میباشد. بنابراین شناخت این معماری و راه کارهای بومی آن زمینه ارزشمندی برای استفاده از آنها در فضاهای جدید ایجاد میکند . در این تحقیق معرفی و شناخت ارزشها و کیفیتهای کالبدی به کار رفته در معماری بومی یزد که با توجه به اقلیم (شرایط آب و هوایی) این منطقه شکل گرفته مورد توجه میباشد. هدف کاربردی این راه کارهای اقلیمی – کالبدی جهت طراحی بناهایی همساز با اقلیم میباشد نه در تضاد با آن. روش اصلی تحقیق این مقاله توصیفی – تاریخی و تحلیل کتابخانهای است که با رجوع به اسناد و مدارک مورد بازبینی قرارگرفته است. بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که برای دستیابی به محیطی همساز با اقلیم بدون آنکه بخواهیم خود را وادار به استفاده از دستگاههای پیچیده و خدمات مکانیکی نمائیم و در این راه هزینههای هنگفت مصرف زیاد از حد انرژی را متحمل شویم چارهای نیست جزء آنکه برای تأمین آسایش به جستجوی الگوهای اقلیمی و سازگار با آن که حاصل تجربیات هزاران ساله گذشتگان است روی آوریم و از آن در حفاظت و زندهسازی معماری بومی بافتهای قدیم شهری بهره برده و با استفاده از مواهب طبیعی و زیرساختهای اقلیمی متناسب با محیط پیرامون به حفظ و احیاء آن همت گماریم