سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

حسن دانائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام_ گروه مدیریت
عبداله بخشی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

چکیده:

بی گمان اهمیت و تأثیر مالیات در حیات و چرخه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست ، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد. لذا، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیرمالیات برارزش افزوده برمیزان مصرف انرژی در واحد های صنعتی صورت پذیرفته است این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران واحد صنعتی بیرجند می باشد که – حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 63 نفر برآورد شده است. ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه می باشد که پس از اطمینان از پایایی بالای آن در بین نمونه های انتخاب شده توزیع شده است و میزان تاثیر پذیریشان از متغیرهای تحقیق سنجیده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار SPSS با نسخه 12 در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از روش آزمون تی انجام گردید. که در آن تاثیر مالیات بر مصرف آب تایید شد