سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید حاتمی – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
حبیب هنری – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
یزدان سبحانی – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی گودرزی – کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

این مطالعه با هدف تعیین تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر فرسودگی شغلی معلمان ورزش مرد شهر تهران در سال 1390 انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. کلیه معلمان ورزش شاغل در آموزش و پرورش ناحیه غرب تهران مورد مطالعه قرار گرفتند، که تعدا آنها 150 نفر بود که بر اسظاس جدول مورگان 108 نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی فرسودگی شغلی ماسلاج بود. روایی این پرسشنامه ها توسط 7 نفر از اساتید متخصص در گرایش مدیریت ورزشی تأئید گردید و پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 0/88 و برای پرسشنامه فرسودگی شغلی 0/92 برآورد شد.