سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهری جاویدی کرمانی نژاد – شرکت ملی حفاری ایران

چکیده:

امزوزه در اغلب اقتصادهای جهان دولتها به عنوان مکمل نهاد بازار جهت دستیابی به اهداف مشخص ناگزیر از دخالت در اقتصاد میباشند. در این میان یارانه یکی از ابزارهای مداخله در بازار با اهدافی همچون بهبود توزیع درآمد و غیره میباشد. حاملهای انرژی بخش عمدهای از یارانه ها را در اقتصاد ایران به خود اختصاص داده است اما برخلاف هزینههای سنگین پرداخت یارانه به شکل غیرهدفمند اثربخشی پرداختها به دلایلی همچون تحریف قیمتها و اخلال در سازوکار بازار مطابق با اهداف مورد نظر نیست. ازطرفی در جهان امروز بهرهوری تقریبا مترادف با پیشرفت است و اهمیت بهرهوری در افزایش رفاه ملی مورد پذیرش همگان میباشد. از آنجایی که بهرهوری را با تغییر نسبت میان برونداد و درونداد میتوان افزایش داد امید است با اجرای این طرح علاوه بر برقراری عدالت در جامعه بتوان بهرهوری فرآوردههای نفتی و بطورکل حاملهای انرژی را بهبود بخشید.لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در بهرهوری مناسبتر از فرآوردههای نفتی انجام شده است. روش انجام تحقیق حاضر به صورت توصیفی- همبستگی بوده است و آزمون فرضیات باضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن و نرمافزارSPSS16 صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که رابطه مستقیم بین اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها وبهرهوری مناسبتر از فرآوردههای نفتی وجود دارد و آزمونهای تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که بعد جلوگیری از اتلاف منابع از دیگر ابعاد طرح هدفمندساختن یارانه ها میانگین بالاتری دارد