سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرزین رضایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
مصطفی طرینی – کارشناس ارشد دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)
زهره شهسواری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

در این تحقیق، به بررسی تاثیر گزارش های کاهشی سود فصلی هر سهم در روز چهارشنبه بر بازده روز یکشنبه پرداخته شد. اثر یکشنبه به عنوان یکی از ناهنجار یهای بازده سهام در طول هفته دربازارهای سرمایه از عوامل متعددی چون ارائه اخبار نامطلوب در انتهای هفته نشأت می گیرد. سود فصلیهر سهم نیز از جمله این اخبار است. ادعای ارائه اخبار کاهشی سود فصلی هر سهم در روز چهارشنبه،بیشتر از روزهای کاری دیگر هفته و به تبع آن بیشتر بودن واکنش های فوری بازار به این اخبار در روز چهارشنبه نسبت به روزهای کاری دیگرهفته مورد تأیید قرار نگرفت. با این وجود، در مقایسه بین بازدهسهامِ روز یکشنبه با و بدون بازده سهام یکشنبه های بعد از اخبار کاهشی سود فصلی هر سهم در روز چهارشنبه مشاهده شد که تأثیر اخبار کاهشی سود فصلی هر سهم بر اثر یکشنبه مقدار کوچک ولی شگفت انگیز4/295درصد شد که با توجه به نتایج مقایسه دو میانگین قابل چشم پوشی است