سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نگین ملکی – کارشناس ارشد مهندسی مواد
محمود مرآتیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه پور – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد فروزمهر – کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده:

با توجه به تأثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی و سایشی، در این پژوهش خواص سایشی آلیاژ منیزیم- 5% سیلیسیم باریزساختارهای متفاوت، مورد بررسی قرار گرفت. آزمون سایش روی قطعات ریخته گری شده، با استفاده از روش پین500 و 1000 ، 0 متر/ثانیه و در مسافت های 300 / 6 و 10 نیوتون، در سرعت لغزش ثابت 1 ، روی دیسک، تحت بارگذاری 3 متر انجام شد. بررسی سطوح ساییده شده نمونهها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز شیمیایی نشان داد کهمکانیزم غالب در تخریب سطح با افزایش مسافت و بار اعمالی از سایش خراشان به چسبان و در ادامه به ورقه ای شدن تغییرمی یابد. این تغییر، نرخ سایش را به شدت افزایش داده و منجر به تخریب شدید سطح می شود. همچنین کاهش اندازه متوسط ذرات سیلیسید منیزیم از حدود 70 میکرومتر به حدود 20 میکرومتر، با کاهش میزان سایش خراشان و ورقه ایشدن منجر به کاهش نرخ سایش شده و به نظر می رسد این امر همراه با توزیع یکنواخت ذرات در زمینه، با افزایش قابلیت بارپذیری در محدوده گسترده تری از بار و مسافت، به بهبود خواص سایشی این آلیاژ منجر می شود