سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

جواد مرادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
محمدرضا پژوهی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز
حسین حیدری – کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

این تحقیق به بررسی تأثیر اندازه شرکت در توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای درشرکت های تولیدی استان بوشهر پرداخته است. به این منظور تأثیر عامل اندازه شرکت (تعدادکارکنان) روی عوامل مؤثر در توسعه سیستم های اطلاعاتی در شرکت های تولیدی مورد بررسی قرارگرفته و تأثیر عامل اندازه روی هر یک از عوامل در قالب یک فرضیه در سطح اطمینان 95 % آزمون شده است. داده های پژوهش با استفاده از روش پرسشنام های از 90 شرکت که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند، جمع آوری شده است.یافته های پژوهش حاکی از این است که استفادهمدیران از خروجی های سیستم، دانشIT مدیران، دانش حسابداری مدیران، تعهد مدیران، مهارت حسابداران در زمینه رایانه، یافتن طراحان ذیصلاح و استفاده از متخصصین در شرکت های با بیش از150 کارمند، تفاوت معنی داری با شرکت های کمتر از 150 کارمند دارد؛ و در شرکت های با بیش از 150 کارمند، سیستم ها توسعه یافته تر هستند