سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم سکری – مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
فرزاد پاکنژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
کاظم خاوازی – موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

چکیده:

تنش کم آبی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی، از مهمترین معضلات تولید در بخش کشاورزی دردنیای امروز می باشند. این پژوهش با هدف بررسی اثر باکتری های آزوسپیریلوم و تیوباسیلوس بر عملکرد دانه و روغن گیاه کلزا Brassica napus L در شرایط تنش کم آبی، در سال زراعی 88 – 87 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاوزی دانشگاه آزاد کرج واقع در ماهدشت انجام شد. صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن بذر بودند. نتایج نشان دادند که اثر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در سطح احتمال 1% معنی دار بود. به طوری که میانگین عملکرد دانه و عملکرد روغن به ترتیب از 5/ 2485 و 25 / 731 کیلوگرم در هکتار در تیمار آبیاری شاهد به 6/ 1334 و 28 / 253 کیلوگرم در هکتار در تیمار تنش شدید تقلیل یافت. همچنین بر طبق نتایج به دست آمده اثر تنش بر درصد روغن دانه و نیز اثر باکتری و اثر متقابل تنش و باکتری بر کلیه صفات یاد شده معنی دار نبود. تنش کم آبی با تأثیر منفی بر عملکرد دانه موجب کاهش عملکرد روغن گردید