سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس دقیقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
داود حبیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمید مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نورعلی ساجدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثر روش های مختلف مصرف کودهای زیستی( نیتروکسین و بارور 2) شامل روش بذرمال، اسپری روی برگ ومحلول دهی پای بوته، روی جذب عناصر NPK و عملکرد دانه در گیاه لوبیا سفید رقم دانشکده، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در 14 تیمار و 4 تکرار در سال زراعی 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اراک اجرا شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه( 1807 کیلوگرم در هکتار) و درصد نیتروژن برگ( 73 / 5%) در تیمار T8 (بذرمال+ محلول دهی پای بوته در مرحله گیاهچه) و بیشترین درصد فسفر برگ( 62 / 0%)در تیمار T9 (بذرمال + محلول دهی پای بوته در مرحله شروع گلدهی) بدست آمد که با تیمار T8 در یک گروه آماری قرار گرفتند. باتوجه به نتیجه می توان به مؤثرتر بودن کودهای زیستی درعملکرد و جذب بهتر عناصردر روش بذرمال+ محلول دهی ، اشاره کرد