سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا عصاری – استادیار، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ، گروه مکانیک
صالح پیمانی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، گروه مکانیک
رضا نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول

چکیده:

مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور طی سالیان گذشته همواره روند رو به رشد داشته است که در این میان، ساختمانها به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی مصارف خانگی، اداری و تجاری سهم عمدهای داشتهاند. به عنوان یکی از مؤثرترین روشهای افزایش بهرهوری انرژی در ساختمانها میتوان کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در جداره داخلی، و همچنین استفاده از نمای دوپوسته در جداره بیرونی را برشمرد. هدف از این تحقیق،بررسی میزان تأثیر استفاده از ترکیب این دو روش، بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان میباشد. به این منظور، یک ساختمان نمونه 3 طبقه به مساحت 222 مترمربع در شهر تهران، با نمای دوپوسته و یک لایه موادتغییر فاز دهنده در دیوار جنوبی با استفاده از نرمافزار انرژیپلاس شبیهسازی شد و بار حرارتی و برودتی ساختمان در ماههای مختلف سال، برای هر حالت محاسبه شد. نتایج حاصل از مدلسازی، نشان دهنده کاهش7/7 درصدی بار مصرفی سالیانه نسبت به حالت استفاده از مواد تغییر فاز دهنده و همچنین کاهش14/1 درصدی بار مصرفی نسبت به حالت استفاده از نمای دوپوسته میباشد. به طور کلی استفاده از سیستم ترکیبی، بار مصرفی سالیانه را به میزان 29301 کیلووات ساعت کاهش داد که کاهش 10 درصدی مصرف انرژی در ساختمان را نتیجه میدهد