سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بابک جمشیدی نوید – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عرفان جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
حمید نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود برانگیخته می شود، سال تغییر مدیریت و دوره های پیرامون آن است. سود گزارش شده و مدیریت سود از جمله اطلاعات مالی مهم و اقداماتی است که به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت ها مدنظر تحلیل گران قرار می گیرد. تحقیق حاضر درنظر دارد مدیریت سود را در سال تغییر و دوره های پیرامون آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1390 بررسی کند. در این تحقیق با استفاده از الگوی تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری برآورد و به کمک آزمون مقایسه میانگین (آماره t)، تحلیل واریانس و ازمون ضریب رگرسیون (آماره F)، فرضیه های مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق، مدیریت مثبت سود در سال قبل از تغییر مدیریت را تأیید کرده، ولی شواهدی از مدیریت منفی سود در سال تغییر و مدیریت مثبت سود در سال بعد از تغییر، به دست نیامده است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود به اندازه و نوع صنعتی که شرکت ها در آن فعالیت دارند، بستگی ندارد.