سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه چوپانی – کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی،
کامران رهنما – دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مسعود احمدزاده – استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا با عامل Sclerotinia sclerotiorum یکی از مخربترین بیماریهای کلزا در بسیاری از نقاط دنیا ومناطق شمالی ایران محسوب میشود. این عامل بیماریزا به صورت اسکلروت در خاک و بقایای گیاهی زمستانگذرانی میکند. عوامل بیولوژیک قارچی و باکتریایی نقش مهمی را در زمینهی کنترل این عامل بیماریزا ایفا میکنند. در بررسیهای آزمایشگاهی از گونههای آنتاگونیست ،T.atroviridae ،T.virens(AB) ،Trichoderma harzianum(2013) سوبتیلین (فراوردهی تجاری ،(Bacillus subtilis ، Pseudomonas fluorescens UTPF68 و تلفیقی از این گونهها جهت ارزیابی توانایی بقاء (درصد جوانهزنی) اسکلروتهای تحریکشده به جوانهزنی میسلیوژنیک در خاک در قالب طرح فاکتوریل باطرح پایه ی بلوک کاملاً تصادفی با ۴ تکرار و ۱۶ تیمار استفاده شد