سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا زارعی – استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه کردستان
شمس اله عبداله پور – دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

قسمت اعظم ضایعات تولید گندم به مرحله برداشت برمی گردد که در ایران افت برداشت به وسیله کمباین دو تا سه برابر مقدار مجاز آن است. افت هد کمباین بیش از 50 درصد افت برداشت را به خود اختصاص می دهد؛ لذا کاهش این بخش از افت به حد مجاز آن گامی مهم در کاهش ضایعات محصول است. هد کمباین یک سیستم پیچیده است که عوامل متعددی در کار آن دخیل هستند. از بین عوامل مؤثر، به دلیل نقش اساسی چرخ فلک کمباین، شاخص جنبشی چرخ فلک، فاصله افقی و عمودی چرخ فلک از شانه برش هر یک در سه سطح برای بررسی افت هد در این مطالعه انتخاب شدند. آزمون های مزرعه ای در کشورهای ایران و آلمان برای تعیین اثر عوامل یاد شده طبق آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شدند. نتایج آزمایش در هر دو کشور نشان داد که شاخص جنبشی چرخ فلک و فاصله عمودی چرخ فلک از شانه برش تأثیر معنی داری بر میزان افت هد داشتند و فاصله افقی چرخ فلک از شانه برش تأثیر معنی داری در افت هد نداشت و در هر دوی آزمایشات از بین عوامل معنی دار، سهم شاخص جنبشی چرخ فلک در افت هد بیشتر بود. همچنین سطوح بهینه هر یک از فاکتورها برای کاهش افت هد کمباین تعیین شد.