سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمزه جباری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدنورالدین طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
مهرداد مدرسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
سیدعلی تبعیدیان –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر جایگزین کردن سیلوی سورگوم با سیلوی ذرت در جیره ی غذایی بر قابلیت هضم ماده ی خشک ماده خشک مصرفی در گوساله های پرواری نر گاومیش انجام شد . بدین منظور تعداد 32 رأس گوساله نر گاومیش 9 ماهه با میانگین وزن 3/ 182 کیلوگرم درقالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار (جیره) و 8 تکرار به مدت 4 ماه تحت آزمایش قرارگرفتند . در جیره های آزمایشی چهار گانه ( 4،3،2،1 )،که 40 درصد کل هر جیره از علوفه ی سیلویی تأمین گردیده بود ، سیلوی سورگوم بترتیب با نسبت های صفر ، 33 ، 66 و 100 درصد جایگزین سیلوی ذرت شد. میانگین قابلیت هضم کلی ماده ی خشک در تیمارهای اول تا چهارم به ترتیب 32 / 67 ، 84 / 67 ، 92 / 65 و 87 / 63 درصد بود. که درآن تیمار چهارم با تیمارهای اول و دوم تفاوت معنی داری داشته ( 05 / p<0 )، ولی با تیمار سوم تفاوت معنی داری نداشت، میانگین قابلیت هضمماده ی خشک در شکمبه در تیمارهای اول تا چهارم به ترتیب 08 / 65 ، 15 / 64 ، 95 / 62 و 41 / 61 درصد بود. که در آن تیمار چهارم با تیمارهای اولو دوم از نظر میانگین قابلیت هضم تفاوت معنی داری داشتند ولی اختلاف معنی داری با تیمار سوم نداشت. در ضمن بین تیمارهای دوم و سوم وهمچنین اول و دوم اختلاف معنی داری مشاهده نشد. قابلیت هضم ماده ی خشک در روده ی کوچک تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت ، همچنینقابلیت هضم ماده ی خشک در روده ی بزرگ در تیمار اول تا چهارم به ترتیب 28 / 11 ، 78 / 11 ، 07 / 13 و 73 / 13 درصد بود. که هر دو تیمار اول ودوم با تیمارهای سوم و چهارم اختلاف معنی داری داشتند( 05 / .(p<0