سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمزه جباری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
سیدنورالدین طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد مدرسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدعلی تبعیدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر جایگزین کردن سیلوی سورگوم با سیلوی ذرت در جیره ی غذایی بر عملکرد ، در گوساله های پرواری نر گاومیش انجام شد . بدین منظور تعداد 32 رأس گوساله نر گاومیش 9 ماهه با میانگین وزن 3/ 182 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار(جیره) و 8 تکرار به مدت 4 ماه تحت آزمایش قرارگرفتند . در جیره های آزمایشی چهار گانه ( 4،3،2،1 )، که 40 درصد کل هر جیره از علوفه یسیلویی تأمین گردیده بود ، سیلوی سورگوم بترتیب با نسبت های صفر ، 33 ، 66 و 100 درصد جایگزین سیلوی ذرت شد. نتایج مربوط به آزمایش پرواربندی نشان داد که میانگین افزایش وزن روزانه گوساله ها طی مدت 120 روز برای جیره های آزمایشی 1،2،3 و 4 به ترتیب 975 / 0،02 / 1،0/972 و 942 / 0 کیلوگرم بوده که تنها گروه چهارم با گروه دوم تفاوت معنی داری نشان داد ( 05 / p<0 ). میزان ماده ی خشک مصرفی روزانهتیمارها نیز به ترتیب برابر 5/ 6، 76 / 6، 62 / 6 و 03 / 7 کیلوگرم بود که در آن تیمار چهارم به طور معنی داری ( 05 / p<0 ) بالاتر از تیمارهای اول و سوم بود ولی اختلاف معنی داری با تیمار دوم نداشت. ضریب تبدیل غذایی نیز به ترتیب برابر 65 / 6، 63 / 6، 82 / 6 و 45 / 7 بود که نشان دهنده ی وجود تفاوت معنی داری بین تیمار 4 با دیگر تیمارها بود( 05 / p<0 ). به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که می توان سیلوی سورگوم را تا سطح 66 درصد جایگزین سیلوی ذرت در تغذیه ی گوساله های نر پرواری گاومیش نمود و نتایج مطلوبی بدست آورد