سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

یحیی حساس یگانه – استادیار دانشکده حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
الهه معزز – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
داود خان حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
محمد نیکونسبتی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

پدیده هایی همچون خصوصی سازی و بسط و گسترش مفاهیم حاکمیت شرکتی و همچنین اهمیت موضوعاتی مانند سرمایه گذاران نهادی، بررسی و تحقیق پیرامون اهمیت تمرکز مالکیت را اجتناب ناپذیرم یسازد. مه متر آنکه در تدوین قوانین مربوط به مالکیت شرکتی شناخت اجزاء نظام اقتصادی و روابط بین برخی متغیرهای مرتبط ضروری است.در این پژوهش رابطه میان شاخص های عملکرد مالی و درصدمالکیت سهامداران نهادی به عنوان ساز و کار حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 آزمون شده است و برای بررسی روابط از آزمونرگرسیون ، روش پنل دیتا استفاده شده است .شواهد تجربی به دست آمده حاکی از وجود ارتباط معناداری بین وجود سهامداران نهادی و شاخص های عملکرد مالی از جمله شاخص بازده فروش ، شاخص بازده دارایی ها ، شاخص سود عملیاتی به دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است