سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احسان بوژمهرانی – گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
فاضل نادری پلنگی – گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده:

یکی از روش های جلوگیری از مدیریت سود توسط مدیران و افزایش کیفیت صورت های مالی بالا بردن کیفیت حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی می باشد. معیارهایی برای کیفیت حسابرسی وجود دارد که یکی از مهمترین این معیارها به نظر کلاین (2002) تخصص حسابرس در صنعت مربوطه می باشد. علاوه بر این عوامل درونی دیگری نیز از جمله حاکمیت هیئت مدیره میتواند بر کیفیت صورت های مالی اثر گذار باشد. در همین راستا این پژوهش رابطه ی بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت سود و تأثیر حاکمیت هیئت مدیره بر این ارتباط (ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت سود) را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1391 استفاده شده است. از نرم افزار صفحه گسترده Excel جهت خلاصه کردن اطلاعات جمع آوری شده، و در نهایت از نرم افزار Eviews جهت بررسی روابط متغیرها استفاده گردید. نتایج تحقیق حکایت از این داشت که هر چه حسابرس یک واحد تجاری دارای تخص بیشتری در آن صنعت باشد، احتمال رخداد مدیریت سود کاهش می یابد. علاوه بر این نتایج نشان داد که حاکمیت هیئت مدیره می تواند بر ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت سود تأثیر معناداری داشته باشد.