سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام مرتضی – دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهر
علی جورابلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حسین علی آبادی فراهانی – مربی، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
فرشاد قوشچی – استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی جو بر عملکرد ذرت علوفهای بود. این تحقیق در مزرعه شخصی در گرمسار انجام گرفت. تیمارها در طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 7 تیمار و در 3 تکرار قرار گرفتند و ای ن تیمارها شامل 1- آتشزدن کاه و کلش باقیمانده، شخم، دیسک و فاروئر. 2- جمعآوری، انتقال کاه و کلش به بیرون از زمین و شخم،دیسک و فاروئر. 3- شخم، دیسک و فاروئر. 4- ساقه خردکن، شخم، دیسک و فاروئر. 5- ساقه خردکن، شخم، دیسک، 50 کیلو گرم در هکتار اوره و فاروئر. 6-ساقه خردکن، شخم، دیسک، 100 کیلو گرم در هکتار اوره و فاروئر. 7- ساقه خردکن، شخم، دیسک، 50 کیلوگرم در هکتار اوره و 10 تن در هکتار کود دامی و فاروئر بود. نتایج نشان داد که تیمارها بر صفات نیتروژن برگ، عملکرد سا قه،عملکرد برگ، عملکرد بلال و عملکرد کل ذرت تأثیر معنیداری داشت. بالاترین مقدار عملکرد کل ذرت معادل 65 / 47 تن در هکتار از تیمار هفت حاصل شد. بنابراین بهترین روش تهیه بستر کاشت برای کسب بالاترین عملکرد ذرت در هکتار استفاده از ساقه خرد – کن، شخم، دیسک، 50 کیلوگرم در هکتار اوره و 10 تن در هکتار کود دامی و فاروئر بود