سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیروس عباسی چالشتری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمد علیمرادی – مربی، عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمود کریمی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر افزایش دوره تصدی حسابرسان دیوان محاسبات بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان دیوان محاسبات کشور بوده که تعداد آنها 845 نفر برآورد شد. حجم نمونه به روش جرسی مورگان 264 نفر تعیین و اعضای نمونه به روش طبقه ای در دسترس انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت بود که با استفاده از نظرات اساتید متخصص دانشگاهی و کارشناسان دیوان محاسبات، روایی صوری و محتوایی آن تایید و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ 96 /. برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارSPSS و در سطح خطای0/05 با استفاده از آزمونهایT تک نمونه ای، فرید من و تحلیل واریانس انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که افزایش دوره تصدی حسابرسان دیوان محاسبات در دستگاههای اجرایی، بر کلیه مولفه های مورد بررسی شامل بهبود رعایت قوانین و مقررات، بهبود کنترلهای داخلی، بهبود قضاوت حرفه ای و بهبود کشف تخلفات مالی تأثیر معنی داری داشته و بنابراین بیش از سطح متوسط باعث کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی می گردد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای جمعیت شناختی، بر دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص تأثیر افزایش دوره تصدی حسابرسان دیوان محاسبات بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور، تأثیر معناداری دارد