سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریا ناصری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی –
محمدباقر خورشیدی بنام –

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر دور آبیاری مختلف برعملکرد و خصوصیات مورفولوژیک ارقام سورگوم در منطقه میانه آزمایشی در اردیبهشت ماه سال 1387 در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار پیاده شد. فاکتور اول شامل 3 دور آبیاری ( 21،14،7 روز) به عنوان فاکتور اصلی و رقم های سورگوم دانه ای شامل کیمیا و پیام و سورگوم جارویی به نام رقم محلی گلبوس به عنوان فاکتور فرعی بود. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر دورآبیاری و رقم روی بسیاری از صفات مورد مطالعه از جمله ارتفاع بوته، طول پانیکول، تعداد دانه در بوته ، عملکرددانه وشاخص برداشت معنی دار بود. همچنین اثرات متقابل دور آبیاری و رقم بروی ارتفاع بوته، طول پانیکول، تعداد دانه در بوته وشاخص برداشت معنی دار بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که با کاهش فاصله آبیاری ارتفاع بوته، طول پانیکول ، تعداد دانه در بوته ، عملکرد دانه و شاخص برداشت افزایش می یابد. همچنین مقایسه میانگین داده ها نشان داد که رقم پیام از لحاظ افزایش تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت بر رقمهای کیمیا ومحلی گلبوس برتری دارد