سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی امیری – دکترای حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- مسئول مکاتبات
اکبر جلوداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی موسسه آموزش عالی قشم

چکیده:

کارآفرینی یکی از شاخص های توسعه واز اهداف مهم سازمان هاست که باعث ایجاد تحول و رشد و افزایش بهره وری در سازمان ها می گردد. شیوه و روش مدیران نیز در سازمان ها می تواند بر کارآفرین بودن آن تأثیر گذار بوده و رفتارهای کارآفرینانه را توسعه دهد. ازآنجایی که امسال مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال اقتصادو فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده اند ، بحث کارآفرینی ازجمله موضوعات مهم روزاست که امسال، نقش آن پررنگ ترشده است و می توان بانوآوری وشکوفایی کمک بزرگی به اقتصادکشورکردکه یکی از عوامل مهم در اقتصاد مقاومتی جهت افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی کشور نیز می باشدکه براین اساس مقوله کارآفرینی در سازمان ها اهمیت زیادی دارد. دانشگاه آزادنیز به عنوان سازمانی مؤثرمی تواند بالاترین ارزش افزوده و بازدهی اقتصادی را دارا باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رفتار مدیران بر میزان کارآفرینی کارکنان در سازمان ها می باشدوهمچنین نقش خود کارآفرینی بر اقتصاد مقاومتی می باشد. روش تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می باشدکه به روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران (n=Nt2p(1-p)/Nd2+t2p(1-p حدود ۲۴۰ نفر انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین رفتارهای مدیر که شامل استبدادی (دستوری)، خیرخواهانه (تفویضی)، مشورتی و مشارکتی می باشد با میزان کارآفرینی سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و بین رفتار تفویضی و مشارکتی به ترتیب بیشترین میزان اثرگذاری را بر کارآفرینی کارکنان در سازمان ها دارند. و همچنین در این راستا رابطه ی علی دو طرفه بین کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی وجود دارد. یعنی با افزایش کارآفرینی، که به عنوان موتور توسعه اقتصادی و به عنوان نقشهای: قهرمان توسعه صنعتی، محرک و مشوق سرمایه گذاری، عامل اصلی انتقال تکنولوژی و عامل رفع خلل و تنگناهای بازار و عامل اصلی ایجاد اشتغال یاد می گرددباعث می شود که روندروبه رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا می کند، و همچنین با افزایش و پایداری اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی در کشور افزایش می یابد.