سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رضوان حجازی – پروفسور، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)
محمدرضا عبدلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
کمال غنائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

بر مبنای ادبیات حسابداری، بین هزینه ها و حجم فعالیت، رابطه ای متقارن وجود دارد. اما یافته های پژوهشهای اخیر درباره رفتار هزینه ها نشان می دهد که هزینه ها متناسب با تغییرات فروش تغییر نمی کنند به عبارتی دیگر، شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت است این تحقیق به مطالعه متغیرهای مؤثر بر رفتار هزینه ها از جمله رونق اقتصادی و تغییرات فروش بر تغییرات هزینه ها پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش 115 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دربازه زمانی سالهای 1387 الی 1391 می باشد. بر اساس فرضیه اول، اگر فروش در دو دوره متوالی کاهش یابد، میزان جسبندگی هزینه ها در دوره دوم کمتر می شود نتایج بیانگر آن هست که در سطح 5 درصد کاهش فروش در دوره متوالی تأثیر معنی داری ندارد بنابراین، این فرضیه رد می گردد (sig=0/946). با توجه به اینکه ضریب این متغیر مثبت بدست آمده است می توان بیان کرد که هرچه فروش در دوره متوالی کاهش یابد میزان چسبندگی نیز کمتر می شود ولی این تأثیر بسیار ناچیز می باشد. یعنی چسبندگی تحت تأثیر کاهش فروش در دوره متوالی تغییر چندانی نمی کند. مطابقه فرضیه دوم انتظار می رود که افزایش رشد اقتصادی، موجب افزایش چسبندگی هزینه ها شود. بررسی ضریب تأثیر اثر متقابل رشد اقتصادی نشان می دهد در سطح 5 درصد تأثیر معنی داری میزان چسبندگی شرکت ها دارد (sig=0/011). از طرفی با توجه به اینکه ضریب رشد اقتصادی منفی بدست آمده است می توان نتیجه گرفت که هر چه رشد اقتصادی افزایش پیدا کند میزان چسبندگی نیز افزایش پیدا می کند.