سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد بنی اسدی – کارشناسی متالورژی صنعتی دانشگاه سمنان
رسول احمدی – کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه آزاد اهواز
محمدمهدی خرمی راد – دانشجوی دکترا مواد پژوهشکده مواد و انرژی
امید میرزایی – عضو هیئت علمی دانشکده مواد دانشگاه سمنان

چکیده:

فولادAISI 4340جزء فولادهای فوق مستحکم بوده و در این تحقیق نیمی از نمونه ها تحت فرآیند آستمپرینگ قرار گرفته وپس از آن در زما نهای مختلف از 1 تا 8 ساعت در دمای 550 درجه نیتروژن دهی شده اند؛ نیمی از نمونه ها نیز بدون عملیاتآستمپر نیتراسیون مایع شده اند. ساختار میکروسکوپی به کمک میکروسکوپ نوری و خواص سایشی به کمک روش پین بر روی دیسک با اعمال دو نیروی 80 و 120 نیوتنی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هم چنین برای مشاهده تغییرات سختی از سطحبه سمت مغز نمون هها با دستگاه میکرو سختی سنج ویکرز، سختی سنجی انجام گرفته است.نتایج نشان م یدهد که ضخامت لایه نیتراسیون شده با رابطه ای مستقیم و البته غیر خطی با زمان در ارتباط است، هم چنین حضور فازهای نیتریدهای آهن بر روی سطح فولاد توسط پراش سنجی اشعه ایکس مورد تأیید قرار گرفته است. تست سایش نیز مویدکاهش وزن از دست رفته، بر اثر افزایش زمان نیتراسیون م یباشد و نمونه های آستمپر شده در مساف تهای یکسان وزن کمتری از دست م یدهند. نتایج سختی سنجی هم سختی معادل 64 راکولC را در سطح نمونه ها نشان م یدهد.