سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد هراتی – د ان شجوی کارشناسی ارشد- گرایش جوشکاری، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
مسعود عطاپور – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

در این پژوهش، به منظور اصلاح ریز ساختار آلیاژ آلومینیوم 7075 از فرایند اصطکاکی اغتشاشی استفاده شد. نمونهها با سرعت چرخشی 500rpm سرعتهای پیشروی 12/5 و100mm/min و زاویهی انحراف درجه3، تحت فرایند اصطکاکی اغتشاشی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسیهای ساختاری نشان داد که در منطقهی اغتشاشی دانههای ریز تبلور مجدددینامیکی یافته ایجاد میشود. همچنین با افزایش سرعت پیشروی ابزار، ابعاد منطقهی اغتشاشی کاهش مییابد. ارزیابیسختی در مقطع عرضی نمونهها نشان داد که میزان سختی در منطقهی اغتشاشی نسبت به فلز پایه بیشتر است و با افزایش سرعت پیشروی ابزار، افزایش سختی قابل ملاحظهتر است، که به دلیل اندازه دانهی کوچکتر و توزیع یکنواختتر رسوبات میباشد.