سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بلقیس باورصاد – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و مدیریت
کیوان دشت بزرگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
میلاد خجسته پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
حجت اله اسدی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

چکیده:

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ چگونگی اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه پرسنل بیمارستان گلستان شهر اهواز بود ( 519 نفر). تعیین حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سرمایه اجتماعی شامل 8 بعد و (اعتماد بین فردی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد به نهادها، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی، مشارکت مدنی، حمایت عاطفی و حمایت اقتصادی) و 40 گویه و پرسشنامه کیفیت زندگی مشتمل بر 26 سؤال و 4 بعد (حیطه سلامت جسمانی، حیطه روان شناختی، حیطه روابط اجتماعی و حیطه محیط زندگی) استفاده شد. پرسشنامه ها در اختیار برخی از متخصصین (خبرگان) قرار گرفت و نتایج این بررسی منجر به اعمال اصلاحات لازم بر روی پرسشنامه گردید. در نتیجه پرسشنامه از اعتبار 0 بدست آمد و در نتیجه پایایی / صوری و محتوایی برخوردار گردید. مقدار آلفای کرونباخ نیز برای تک تک متغیرها بیش از 7پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با کاربرد نرم افزارspss22 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین کلیه ابعاد سرمایه اجتماعی (بجز بعد اعتماد تعمیم یافته) و کیفیت زندگی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد