سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمت ایمانی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، مدرس دانشگاه پیام نور
رضا سراج امانی – کارشناس ارشد خاک، مدرس دانشگاه، باشگاه پژوهشگران جوان، واحداردبیل، د
قادر گلستانی – کارشناس ارشد جغرافیا، عضو علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

یکی از مهمترین حادثه طبیعی، لغزش زمین بوده که هر ساله خسارتهای مالی و جانی فراوانی را به ارمغان می آورد که این امر مشکلاتی را در اجرای طرحهای عمرانی ایجاد می کند. این پژوهش جهت بررسی عامل لیتولوژی درایجاد زمین لغزش و راهکارهای پیشگیری از این حادثه طبیعی در جنوب شهرستان خلخال می باشد. با تهیه شناسنامه زمین لغزش برای 22 زمین لغزش به مطالعات صحرایی پرداخته و با تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس 1001111 ونقشه پراکنش زمین لغزش به صورت دستی و تهیه نقشه های توپوگرافی و تصویر ماهواره ای پژوهش را ادامه داده و داده های آماری را از مرکز تحقیقات کشاورزی و سایت اداره هواشناسی استان تهیه سپس با مطالعات آماری و آنالیز داده ها با استفاده از شبکه بندی و نرم افزار 16Spss با روش رگرسیون به نتایجی دست یافته و عامل موثر را تجزیه وتحلیل کرده که قابل بحث است. همچنین از نرم افزارExcel برای تهیه نمودارها و برای تهیه بعضی نقشه ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی با نرم افزارArcMap و ArcGIS استفاده شده است