سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید چناری – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه مدیریت، شوشتر، ایران
طاهر صیاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه مدیریت، شوشتر، ایرا ن

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعلق شغلی کارکنان در بانک رفاه استان خوزستان بوده است. نوع تحقیق براساس هدف، کاربردی؛ از حیث روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر تکنیک معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شعب بانک رفاه استان خوزستان تشکیل می دهد که با روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 204 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار سنجش متغیرهای تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید، که تحلیل ها نشان دهنده روایی و پایایی بسیار مطلوب پرسش نامه می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری LISREL و SPSSحاکی از آن است که بارعاملی همبستگی عدالت سازمانی و تعلق شغلی0/49 است که همبستگی مطلوبی است و بارعاملی آمارهt نیز 6/49 بدست آمده است که نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین بین عدالت سازمانی و تعلق شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تاثیرات عدالت سازمانی بر هر یک از ابعاد تعلق شغلی نیز مثبت، معنادار و مطلوب است