سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا یاری – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ،کرج
سیدعلی محمدمدرس ثانوی – عضوهیئت علمی دانشکدهکشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران
علی سروش زاده – عضو هیئت علمی دانشکدهکشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران

چکیده:

به منظور مطالعه اثر محلولپاشی عناصر ریز مغذی منگز (Mn) و روی (Zn) بر وضعیت رشد ارقام مختلف گلرنگ آزمایش مزرعه ای ،در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت.طرح آماری مورد استفاده فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی بود.فاکتور رقم دارای پنج سطح(محلی اصفهان،اراک 2811 ،نبراسکا- 10 ،یو.اس. 10 و ژیلا) و فاکتور محلولپاشی در 5 سطح به صورت(شاهد،آبپاشی،روی (zn)، منگنز (Mn)، روی همراه با منگنز ،(Zn+ Mn)، در سه تکرار منظور گردید.عمل محلولپاشی در مرحله50 درصد گلدهی صورت گرفت ، با توجه به تجزیه و تحلیل دادها در محلولپاشی توام روی و منگنز در مقایسه با شاهد و سایر تیمارهای محلولپاشی ، بیشترین وزن خشک تعدادطبق در شاخه، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی بدست آمد.در مقایسه بین ارقام بیشترین تعداد برگ ،سطح برگ ،تعداد طبق در شاخه وعملکرد دانه در رقم محلی اصفهان در مقایسه با سایر ارقام مشاهده گردید.از نظر وزن خشک و ارتفاع گیاه به ترتیب ارقام us-10 و ژیلا ،نسبت به سایر ارقام برتری نشان دادند.