سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی ناطقیان – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
رامین رئیس زاده – دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی و پژوهشکده صنایع معدن
حمید دوست محمدی – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی و پژوهشکده صنایع معد
سعید فارابی خانقاهی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

چکیده:

اکسید فیلمهای دو لایه به عنوان یک عیب متالورژیکی مهم در قطعات ریختگی آلومینیومی اخیراً موردتوجه قرار گرفتهاند. چگونگی رفتار این عیب، تأثیر آن بر خواص مکانیکی و امکان حذف این عیب اخیراًتوسط محققین مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر برای بررسی احتمال ترمیم عیب اکسید فیلم دو لایه سعی شد تا با ایجاد و نگهداری دولایه اکسیدی در تماس با یکدیگر در درون مذاب آلیاژ 356 A حاوی حدود0/05%استرانسیوم، عیب اکسید فیلم دولایه به طور فیزیکی مدلسازی گردد. روند تغییرات ایجاد شده در زمانهای بین 1 دقیقه تا 50 ساعت توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که لایه اکسید آلومینیوم در درون مذاب آلیاژA356در زمانهای ابتدایی به اسپینلMgAl2O4دگرگون شد و در ادامه با دخالت عنصر استرانسیوم بر واکنشهای سطح لایه اکسید مانع از تشکیل MgO شد. پس از گذشت زمان استرانسیوم کمکم به سطح لایه اکسید نفوذ کرده و در برخی مناطق منجر به تشکیل ترکیبات استرانسیوم دار نظیرSrAl2O4یاSrO گردید. همچنین نشان دادند که دو لایه اکسید پس از گذشت زمان پنج ساعت شروع به اتصال به یکدیگر میکنند. این اتصال با گذشت زمان افزایش یافت