سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی عباسی آبگرمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی کفاش پناه ارنانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
غلامحسین برهانی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
محمد سلیمانی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دست یابی به ف نآوری بازیافت اکسید تنگستن از قراض ههای کاربیدتنگستن با توجه به محدودیت منابع اولیه وکاربردهای آن از نظرصنعتی حائز اهمیت است. در فرآیند بازیافت اکسید تنگستن، محلول سدیم تنگستات در ابتدا با ذو ب قلیایی قراضه کاربید تنگستنتولید شد. سپس به ترتیب محصولات میان یکلسی متنگستات و اسید تنگستیک با اضافه کردن واکنشگر مناسب تولید شدند . با کلسیناسیون اسید تنگستیک، اکسید تنگستن تولید شد. در این پژوهش، تاثیر دمای محیط واکنش، تعداد مراحل شستشو، غلظت و تاثیر مقدار اضاف ی واکنش دهنده ها بر اندازه ذره و خلوص محصولا ت میانی بررسی شد. اثر دمای محیط واکنش و غلظت کلسی مکلراید برای تولیدکلسی متنگستات با اندازه ذره درشت تر، مورد بررسی قرارگرفت. استفاده از مقدار اضافی چند برابر استوکیومتری هیدروکلریک اسید م جر به تولید اسید تنگستیک با ذرات درشت و افزایش بازده تولید این ماده شد. تغییرات در اندازه متوسط ذرات رسوبی در مراحل مختلف تولید، به محلو لهای آن در حال تهای فوق اشباع وابسته است. ارزیابی نتایج با آنالیزهای جذب اتمی، پراش پرتو ایکس و تصویرگیری با میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد.