سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سروش قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه
سیدحسین موسوی زادگان – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانش
محمدسعید سیف – استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی، دانشکده مه
روزبه پناهی – استادیار و عضو هیئت علمی، بخش حمل و نقل و تکنولوژی دریایی، پژوهشکده حم

چکیده:

در شناورهای امروزی دستیابی به حداقل مقاومت وراء یک حد معین کار دشواری است و اهمیت این نکته که کاهش مقاومت منجر به کاهش مصرف سوخت، انتخاب موتور ارزانتر و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست میشود، باعث شده که تحقیقات گستردهای برای کاهش مقاومت صورت گیرد. در این مقاله، به بررسی تأثیر فاصلهی بین بدنههای شناور کاتاماران بر روی مقاومت شناور پرداخته شده است. این بررسی به صورت تجربی بوده و با استفاده از روش تست مدل انجام گرفته است. در این روش یک مدل با مقیاس 1 به 20 از شناور کاتاماران 14 متری انتخاب شده ودر حوضچهی کشش آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شریف، در آب آرام و در محدودهی سرعت 0/46 تا3/45 متربرثانیه تست شده و مقاومت شناوراندازهگیری شده است. سپس با تغییر فاصلهی بین دو بدنه، ثابت نگهداشتن بقیه پارامترها و اندازهگیری مقاومت، تأثیر فاصله دو بدنه بر کاهش مقاومت شناور کاتاماران مقایسه و تحلیل و بررسی شدهاست. نتیجه مهمی که بدست آمد حاکی از آن است که افزایش فاصله دو بدنه همیشه باعث کاهش مقاومت کاتاماران نمیشود