سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ساناز افشاری بهبهانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
حمید ایران نژاد – دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران،
ابراهیم فرخی – مربی پژوهشی بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر ک

چکیده:

وجود یک تراکم بوته مناسب برای بهرهگیری از حداکثر عوامل موجود ضروری است. از این رو به منظور بررسی تأثیر فاصله بوته بر برخی صفات فنولوژیکی و خصوصیات فیزیکی دانه آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1387 در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا درآمد. فاکتور اصلی هیبریدهای آذرگل و هیبرید جدید کرج 86 (SHF 81-90) بودند و سه فاصله بوته 20، 25 و 33 سانتیمتر با فاصله ردیف 50 سانتیمتر فاکتور فرعی این آزمایش را تشکیل دادند. نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر هیبرید بر تعداد روز تا مرحله زایشی ،(R1)، تعداد روز تا گلدهی (R5)، تعداد روز تا پر شدن دانه (R6) و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک (R9) در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. تمام مراحل فنولوژیک در هیبرید کرج 86 طولانیتر بود و این هیبرید در 112/44 روز به رسیدگی فیزیولوژیک رسید. اثر فاصله بوته نیز بر تمام مراحل فنولوژیکی در سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید، به طوری که با کاهش فاصله بوته طول هر یک از مراحل فنولوژیک افزایش یافت. اثر متقابل هیبرید در فاصله بوته بر هیچ یک از مراحل فنولوژیکی معنیدار نگردید. اثر هیبرید بر طول وعرض دانه در سطحاحتمال یک درصد معنیدار گردید ولی بر قطر دانه معنیدار نبود. بیشترین طول و عرض دانه از هیبرید آذرگل به ترتیب به میزان 1/12 و 0/54 سانتیمتر به دست آمد. اثر فاصله بوته و اثر متقابل هیبرید در فاصله بوته بر خصوصیات فیزیکی دانه معنیدار نبود.