سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد اکبری پناه – دانشجوی دکتری، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همد
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
رضا محمودی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش نمونههای اکسترود شده آلیاژ منیزیم AM60تحت فرآیند تغییر شکل در کانال های زاویه دار با سطح مقطع یکنواختECAP) با تعداد عبورهای مختلف قرار گرفته و سپس تأثیر این فرآیند بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. پس از انجام این فرآیند، ساختار دانهبندی این آلیاژها بسیار ریز شده به طوری که پس از عبور ششمECAPاندازه دانه از19/2میکرومتر به 2/3میکرومتر کاهش پیدا کرده است. برای ارزیابی خواص مکانیکی نمونههای اکسترود و ECAP شده، آزمایشهای سنبه برشی و کشش تک محوره در دمای اتاق انجام شده است. هم تنش تسلیم و هم استحکام نهایی به دست آمده برای هر دو آزمایش، بعد از عبور دومECAP افزایش قابل ملاحظهای داشته و سپس با افزایش تعداد عبورها هر دو پارامتر کاهش پیدا کردهاند، در حالیکه با افزایش تعداد عبورها، دانه بندی به طور پیوسته ریزتر گردیده است. نمونههای شش عبورECAP شده در مقایسه با نمونههای اکسترود شده استحکام نهایی کمتر و انعطافپذیری بیشتری رااز خود به نمایش گذاشتند و دلیل این امر آن است که نرمشوندگی به واسطه تحولات بافت کریستالی به مراتب تأثیرگذارتر ازسخت شوندگی به دلیل ریز شدن دانهبندی میباشد. همچنین این پژوهش نشان داد که یک رابطه خطی بین نتایج آزمایش هایسنبه برشی و کشش تک محوره برقرار بوده و این امر بیانگر آن است که از آزمایش سنبه برشی میتوان برای ارزیابی خواص مکانیکی مواد، به خوبی استفاده کرد