سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع مهرجردی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آسیه عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
نسیبه زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مهمترین بخش های اقتصادی ایران بخش کشاورزی به شمار می آید که تقریباً 23 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد در این مطالعه از داده های سری زمانی 1386-1351 استفاده شده است. نتایج بدست آمده نان می دهد رابطه بلند مدت میان متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی و سایر متغیرهای لحاظ شده در مدل وجود داشته که قیمت نفت در این بین تأثیر منفی و معنی داری را بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می گذارد. ضریب تصحیح خطا (0/71-) نیز با علامت منفی و معنی دار گویای سرعت بالای فرآیند تعدیل است.