سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسین بخشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه حسابداری، علی آباد کتول، ایران
پرویز سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه حسابداری، علی آباد کتول، ایران
محمدرضا عبدلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه حسابداری، شاهرود، ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر به بررسی نقش واثرات جداگانه و همزمان کیفیت افشاء به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای مطالعه اثرات هریک از عوامل یادشده فوق از روش رگرسیون ساده و چند متغیره و تشخیص تأثیر و اهمیت بیشتر متغیرهای مستقل و کنترل از طریق روش گام به گام مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جهت اطمینان از قابل اتکاء بودن نتایج از آزمون های پیش فرض مدل رگرسیون استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 111 شرکت در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1392 بوده است. یافته های پژوهش نشان دهنده یک رابطه مستقیم خطی و معنادار متغیرهای کیفیت افشاء و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و یک رابطه معکوس و معنادار متغیر به موقع بودن افشاء با نقدینگی شرکت ها بوده است که بیین آنها متغیر قابل اتکا بودن بیشتر از سایر متغیرها بر نقدینگی شرکت ها تأثیر دارد. همچنین نتایج آزمون گام به گام نشان داد که متغیرهای قابل اتکا بودن و رتبه شفافیت به همراه متغیرهای کنترل اهرم مالی و اندازه شرکت بیشترین تأثیر را بر نقدینگی شرکت ها دارند.