سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد جعفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، ایران
مهدی زینالی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده:

این پژوهش به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از مجموع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 138 شرکت از سال 1387 تا 1391 به عنوان جامعه آماری، مورد بررسی قرار گرفتند. که برای سنجش مسئولیت اجتماعی شاخص های محیط زیست، راهبری شرکت، ویژگی محصولات و مشارکت های اجتماعی درنظر گرفته شده است. برای سنجش عملکرد مالی، نرخ بازگشت سرمایه گذاری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. متغیرهای کنترلی اندازه و اهرم می باشد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و از لحاظ هدف کاربردی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت ها نمی تواند تأثیری بر عملکرد مالی داشته باشد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای بهبود عملکرد مالی شرکت لازم است، را توسعه دهند.