سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – استادیار دانشکده مهندسی را هآهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فشارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی را هآهن، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

یکی از مهم ترین مشکلات بهره برداری از خطوط را هآهن درون ش هری و بین ش هری، ارتعاشات ناشی ازعبور قطار می باشد. این ارتعاشات ضمن آسیب رساندن به زیرساخت های خط ریلی، باعث عدم آسایش ساکنان اطراف خط می گردد. به کارگیری مصالح طبیع ی خاکریز در خط ریلی، علاوه بر ایجاد تکیه گاهی مناسب برای بالاست و سیستم روسازی، به عنوان یک عامل بالقوه باعث کاهش سطح ارتعاشات و میرایی آنها در محیط نیز می گردد. با نگاهی به مدل های تحلیلی ارایه شده جهت بررسی ارتعاشات ایجاد شده در خط ریلی، ملاحظه می گردد که در عمده مدل ه ای موجود، تاثیر هریک از اجزا و به ویژه اثر مصالح خاکی،به روشنی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا در مقاله حاضر با توسعه مدلی تحلیلی، ضمن منظورنمودن ش رایط دینامیکی بار ناش ی از عبور قطار، علاوه بر بررس ی اث رات اجزای مختلف خط، بر میزان سرعت ارتعاشات ایجاد شده، اثر خاکریز را هآهن نیز به طور ویژه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظورمعادلات دیفرانس یل حاکم بر ش رایط دینامیکی خط، بر اساس ارتعاش جرم- فنر- میراگر، در مدل هرمی توسعه یافته، تشکیل و به صورت عددی توسط برنامه MATLAB حل شده است. به منظور بررسی تاثیر خاکریز در مقایسه با سایر پارامترهای مؤثر در تحلیل دینامیکی خط، بر روی دامنه بار محوری و سرعت عبور قطارو همچنین ضخامت، س ختی و میرایی خاکریز تحلیل حساس یت انجام شده و قابلیت بالای این مصالح در کاهش ارتعاشات، نشان داده شده است. نتایج تحلی لهای صورت گرفته، نشان دهنده آن است که تا ضخامت حدود 3 متر، خاکریز راه آهن، تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش ارتعاشات خط، نشان م یدهد