سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راحله معافی پاشاکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
ولی اله رامنه – هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
علی اصغر تیموری شموشک – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ های مختلف کاشت و سطوح مختلف کود ازته عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن کلزا رقم هایولا 401 آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 88-1387 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا به اجرا در آمد. پنج تاریخ کاشت شامل 7، 17، 27 آبان، 7 و 17 آذر به عنوان عامل اصلی و چهار سطح کود ازته (اوره) شامل 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل فرعی در نظرگرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میانگین مربعات تاریخ کاشت وکود ازته برای خصوصیات ، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن معنی دار بوده است که نشان دهنده اثرات بارز و معنی دار تاریخ کاشت و سطوح کودی برخصوصیات فوق الذکر بوده است. معنی دار نبودن اثر متقابل تاریخ کاشت و کود ازته برای اغلب خصوصیات به استثناء درصد و عملکرد روغن مبین آن است که در هر یک از تاریخ های کاشت روند تغییرات صفات مزبور به استثناء صفات فوق الذکر در سطوح تغییرات کود ازته مشابه می باشد. از نظر عملکرد بیولوژیک، بیشترین و کمترین مقدار مربوط به تاریخ کاشت اول و پنجم با سطح کودی 300 و 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میانگین 10670 و 5346 کیلوگرم در هکتار نیتروژن می باشد. از نظر شاخص برداشت حداکثر مقدار در تاریخ کاشت اول با مصرف کود نیتروژن 150 کیلو گرم در هکتار با میانگین 36/93 درصد و حداقل آن در تاریخ کاشت پنجم با مصرف 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میانگین 32 درصد بدست آمده است. از نظر عملکرد روغن دانه تاریخ کاشت اول با کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میانگین 1599 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین مقدار و تاریخ کاشت پنجم با کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و با میانگین 707/8 کیلوگرم در هکتار دارای کمترین مقدار بودند. همچنین معنی دار بودن میانگین مربعات اثر متقابل تاریخ کاشت و نیتروژن برای صفت مزبور نشان می دهد که تاریخ کاشت اول با کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میانگین 43/77 درصد دارای بیشترین درصد و تاریخ کاشت پنجم با کاربرد 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میانگین 40/01 درصد دارای کمترین درصد روغن بودند. بطور کلی در این بررسی مقادیر بالای عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت اول و سطوح اول، دوم و سوم ازت به ترتیب برابر 3025/93، 3276/3 و 3707 کیلوگرم در هکتار بوده است.