سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی حسین آبادی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد جوین
سیدناصر موسوی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واح
صادق کریم زاده – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر منابع مختلف کارخانجات روغن کشی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 360 قطعه جوجه گوشتی جنس نر سویه آرین در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار و 30 قطعه جوجه در هر تکرار به پن های اختصاص یافتند.تیمارها شامل جیره پایه بدون منبع چربی و جیره پایه به اضافه 10 درصد از منابع مختلف چربی کارخانجات روغن کشی شامل روغن خام سویا،اسید چرب سویا و پسماند روغن سویا بودند.این آزمایش به مدت 42 روزانجام شد.بر اساس نتایج این آزمایش اختلاف معنی داری در خوراک مصرفی بین تیمارهای مختلف منابع چربی مشاهده نشد.افزودن منابع مختلف چربی سبب افزایش معنی دار وزن بین تیمارها در کل دوره پرورششد( 05 / P<0 ).افزودن منابع مختلف چربی در جیره سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی شد. در این آزمایش اثر منابع چربی بربازده لاشه و درصد وزنی سینه و ران تاثیر معنی دار نبود.اثر افزودن منابع چربی بر وزن کبد و چربی بطنی معنی دار بود