سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فولادوندی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، گرایش خوردگی و حفاظت از مواد.
سعیدرضا اله کرم – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه
حسن علی رمضانی ورزنه – دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش شناسایی-ساخت و انتخاب مواد مهندسی، دانشک

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر پارامترهای دما وpH بر روی مورفولوژی و نرخ نشست پوش شهای الکترولس مس حاصل از حمام فرمالدهیدی اعمال شده بر روی زیر لایه مسی است. بدین منظور نمونه های مسی در محدوده ی دمایی 3 تا 80 درجه سانتی گراد و در محدوده12pH تا13/پوشش دهی شدند. جهت بررسی مورفولوژی پوشش از تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشیSEM)استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دمای 50 درجه سانتی گراد وpH معادل12/5شرایط بهینه از نقطه نظر مورفولوژی و نرخ پوشش دهی می باشند.