سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه بیدنامنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
حسین زارعی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
کامبیز مشایخی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

امروزه استفاده از گیاهان زینتی در منازل و ادارات رو به افزایش است، از طرفی یکی از مشکلات تولیدکنندگان استفاده از بستر ارزان و مناسب برای پرورش سریعتر گیاهان زینتی می باشد. هدف تحقیق جاری مقایسه رشد گیاه فیکوس بنجامین ابلق در بسترهای حاوی پرلیت می باشد. بدین منظور آزمایشی با کاربرد بسترهای مختلف حاوی پرلیت بر روی فیکوس بنجامین ابلق انجام شد. آزمایش بصورت گلدانی و بر پایه طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 6 تکرار در طول یک دوره 3ماهه (از اواسط اسفند 1388 تا اواسط اردیبهشت 1389 ) انجام شد. تیمارها شامل نسبت 1:1 پرلیت به خاکبرگ، پرلیت به پوسته برنج، پرلیت به کوکوپیت، پرلیت به کمپوست قارچ، پرلیت به کمپوست پوسیده تنه درختان جنگلی و تیمار منطقه ( 70 % خاک منطقه + 20 % خاکبرگ + 10 % پوشال برنج) بودند. برای بررسی رشد گیاهان پارامترهایی نظیر ارتفاع، قطر ساقه، تعداد برگ، طول برگ و عرض برگ اندازه گیری شدند. نتایج آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS نشان داد تأثیر بستر بر روی تمام فاکتورهای اندازه گیری شده معنی دار بود، ولی تأثیر زمان تنها در پارامترهای ارتفاع، قطر و تعداد برگ جدید معنی دار بود. هم چنین اثر متقابل بستر و زمان تنها بر روی تعداد برگ جدید معنی دار بود. با توجه به نتایج این آزمایش تیمار 50 % پرلیت به 50 % خاکبرگ دارای بیشترین علایم رشدی از نظر پارامترهای اندازه گیری شده بود. بنابراین بستر اخیر می تواند برای مراکز تولید و پرورش گیاه زینتی فیکوس بنجامین ابلق توصیه گردد