سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر نقی پوربرج – دانشجوی دکتری رشته علوم مرتع دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی رادنژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

مدیریت زمینهای کشاورزی یا به وسیله کشت حفاظتی (باقی گذاشتن بقایای گیاهی) و یا به وسیله آهستهتر نمودن تجزیه ماده آلی (عملیات بدون شخم) انجام میشود. هدف از این مطالعه بررسی اثر باقی گذاشتن بقایای گیاهی بر روی برخی خصوصیات شیمیایی خاک میباشد. به این منظور، منطقه نیمه خشک سیساب انتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونهبرداری از خاک به صورت تصادفی- سیستماتیک عمل شد. نمونههای خاک از دو عمق 0- 15 و 15 – 30 سانتیمتر و به تعداد 5 نمونه از هرعمق از دو منطقه: 1) داخل ایستگاه که تحت کشت و کار حفاظتی قرار داشت 2) منطقه مجاور آن که بقایای گیاهی برداشت میشد، جمعآوری شدند. در آزمایشگاه کربن آلی به روش والکیبلک اندازهگیری شد. سپس درصد ماده آلی از حاصلضرب درصد کربن در عدد 72 / 1 به دست آمد. نیتروژن از روش کجلدال، EC عصاره اشباع خاک از طریق دستگاه EC متر و فسفر به روش اسپکتوفتومتری تعیین شد. نتایج نشان داد که کشت و کار حفاظتی باعث افزایش کربن آلی، نیتروژن و مادهآلی خاک گردیده است ولی در میزان فسفر و اسیدیته خاک تفاوت معنیداری وجود نداشت ( 05 / .(p<